TaxTree Explorer

Details for Ascomycota
NCBI 4890
Found 2354 enzymes for Ascomycota
Synonyms
  1. ascomycetes
  2. ascomycetes
  3. sac fungi