2.4.2.40: zeatin O-beta-D-xylosyltransferase

This is an abbreviated version, for detailed information about zeatin O-beta-D-xylosyltransferase, go to the full flat file.

Reaction

UDP-D-xylose
+
zeatin
=
UDP
+
O-beta-D-xylosylzeatin

Synonyms

uridine diphosphoxylose-zeatin xylosyltransferase, xylosyltransferase, uridine diphosphoxylose-zeatin, zeatin O-xylosyltransferase

ECTree

     2 Transferases
         2.4 Glycosyltransferases
             2.4.2 Pentosyltransferases
                2.4.2.40 zeatin O-beta-D-xylosyltransferase